Voor wie?

Hoe kan je aan de slag gaan?

Het leerpad is uitgewerkt volgens een logische opbouw, maar bevat ook kansen om zelf te selecteren op basis van je eigen rol, de beginsituatie van de lerende en de ruimte in het curriculum om stil te staan bij dit topic. 

Net zoals een leraar er in de klas toe doet, blijft coaching voor de lerende essentieel. Hoewel deze modules zelfstandig doorlopen kunnen worden, is deze niet op die manier uitgewerkt. Een begeleider kan hierin keuzes maken, ondersteunen, ... en zo het proces begeleiden. Het is immers essentieel dat je hier vanuit je eigenaarschap als coach of andere rol mee aan de slag gaat. 

Voor wie?

Afhankelijk van de beginsituatie is het mogelijk om specifieke modules of delen van modules te doorlopen.

Deze curriculummodules over STEM-onderwijs en digitale verrijking bieden een breed scala aan mogelijkheden voor inzet in de lerarenopleiding. De modules kunnen zowel als geheel worden gebruikt, waarbij alle zeven modules aan bod komen, alsook in de vorm van losstaande elementen die geïmplementeerd kunnen worden in bestaande curricula. Dit geeft docenten de flexibiliteit om de modules aan te passen aan de behoeften en vereisten van hun specifieke opleidingsprogramma.

De modules zijn ontworpen om adaptief te zijn en kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de eigen situatie van de lerarenopleiding. Lerarenopleiders kunnen ervoor kiezen om bepaalde modules te selecteren op basis van de doelstellingen van hun opleiding of de specifieke interesses en behoeften van hun studenten. Ze kunnen ook de volgorde van de modules aanpassen om beter aan te sluiten bij de reeds behandelde onderwerpen in het curriculum. Deze flexibiliteit stelt docenten in staat om de modules effectief te integreren in hun bestaande curricula.

Daarnaast kunnen deze curriculum modules ook worden gebruikt door nascholers, als deelsessies of volledige nascholingsreeksen. Door de modules aan te bieden kunnen leraren geleidelijk nieuwe vaardigheden en kennis opbouwen en deze direct toepassen in hun klaslokalen. Nascholers kunnen specifieke modules selecteren die relevant zijn voor het nascholingsdoel en deze in een kortere tijdsperiode behandelen. Dit stelt nascholers in staat om zich te concentreren op specifieke aspecten van STEM-onderwijs en digitale verrijking die ze willen verkennen of versterken.

Leraren die al actief zijn in het onderwijs kunnen zich ook op eigen initiatief inspireren aan de modules als een professionele ontwikkelingsmogelijkheid. De modules bieden praktische tools, theoretische achtergrond en concrete voorbeelden die leraren kunnen helpen bij het verbeteren van hun STEM-didactiek en het integreren van digitale verrijking in hun onderwijspraktijk.

Directies kunnen geïnspireerd worden door de modules om leraren te coachen en te inspireren, en tijd te faciliteren om hiermee aan de slag te gaan. Ze kunnen modules gebruiken om het team bij te scholen, of leraren stimuleren om één of meerdere modules te doorlopen en hierover ook uit te wisselen. 

Kortom, deze  curriculum modules over STEM-onderwijs en digitale verrijking zijn zeer veelzijdig en kunnen op verschillende manieren worden ingezet in de lerarenopleiding. Of deze nu als geheel worden gebruikt, als losstaande elementen in bestaande curricula, aangepast aan de eigen situatie, of in nascholingen als deelsessies of volledige reeksen, de modules bieden waardevolle inhouden en tools om leraren te ondersteunen bij het verbeteren van hun STEM-didactiek en het integreren van digitale technologieën in het onderwijs.

Curriculum digiSTEM-modules

Module 1: Onderzoekende houding als basis voor STEM-didactiek en STEM-onderwijs

In deze module staan we stil bij wat STEM-onderwijs is en bieden we een didactische houvast om aan de slag te gaan met kinderen.

Eerst verkennen we nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding, om van daaruit kennis te maken met de vier didactische pijlers van STEM-onderwijs. Deze module belicht dus het basiskader van STEM-onderwijs vanuit een onderzoekende houding, waarbij er stilgestaan wordt bij betekenisvolle contexten, activerende vraagstelling, systematisch onderzoek en reflectie.

In deze module wordt er tot slot zelf actief aan de slag gegaan met een STEM-activiteit om te groeien in de eigen STEM-geletterdheid.

Module 2: Betekenisvolle contexten

 • Verloop: Inleiding
 • Verloop 2A: Verkennen van de omgeving via digitale ondersteuning
 • Verloop 2B: Educatief aanbod verkennen
 • Verloop 2C: Zelf een betekenisvolle context creëren  

In deze module bekijken we hoe betekenisvolle contexten kunnen ontstaan voor STEM-activiteiten met kinderen.

We verkennen verschillende manieren om betekenisvolle contexten te ontdekken of te creëren via: 

 • het verkennen van de omgeving via digitale ondersteuning (Verloop A);
 • het bezoeken van een centrum met educatief aanbod (Verloop B);
 • het verkennen van een gecreëerde betekenisvolle context (Verloop C). 

We staan doorheen deze module al even stil bij enkele digitale hulpmiddelen. In module 4 komt digitale verrijking in al zijn facetten vervolgens uitgebreider aan bod.

Module 3: STEM-activiteiten ontwerpen voor kinderen

In deze module bekijken we de kansen die ontstaan vanuit een uitstap met kinderen om zinvolle STEM-activiteiten te realiseren in een klascontext. 

We staan stil bij hoe je een dergelijke STEM-activiteit ontwerpt op basis van een betekenisvolle context vanuit een uitstap.

Dit kan ook vanuit een andere betekenisvolle context, maar in deze module vertrekken we vanuit een leeruitstap als inspiratie voor een betekenisvolle context.

We staan al even stil bij enkele digitale hulpmiddelen om dit proces te ondersteunen voor kinderen.

Module 4: Mogelijkheden tot digitaal verrijken van STEM-onderwijs

 • Verloop: Inleiding
 • Verloop 4A: Op zoek naar kader voor digitale verrijking
 • Verloop 4B: Ontwerpen: aan de slag met de green screen als leraar
 • Verloop 4C: Analyse en reflectie opdracht  

In deze module verkennen we de mogelijkheden om STEM-onderwijs digitaal te verrijken. Dit doen we met behulp van een kijkkader.

Eerst komt de theoretische achtergrond van het kijkkader aan bod om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van digitale verrijking binnen STEM-onderwijs (verloop A).

Daarna kan zelf ervaren worden hoe een STEM-activiteit met digitale verrijking een meerwaarde kan zijn voor de eigen onderzoekende houding (verloop B). 

Tot slot wordt gereflecteerd over een STEM-activiteit met digitale verrijking op niveau van kinderen aan de hand van het kijkkader (verloop C).

Module 5: digiSTEM activiteiten met kinderen  

In deze module staan we stil bij hoe je zelf STEM-activiteiten met digitale verrijking kan creëren, en zo verder kan bouwen aan een krachtige leeromgeving.

Daarnaast wordt ook verwezen naar de fiches 'Met kinderen', waarin voorbeelden van digitaal verrijkte STEM-activiteiten te vinden zijn.

Module 6: STEM voor alle kinderen

 • Verloop: Inleiding
 • Verloop 6A: Verhoogde zorg in de spotlight
 • Verloop 6B: digiSTEM bij de allerjongsten  

In deze module bekijken we hoe digitale verrijking binnen STEM-onderwijs een meerwaarde kan betekenen voor alle kinderen. De studenten verkennen mogelijkheden om in te zetten op verhoogde zorg. 

 • inzetten om leerprocessen gericht en individueel te ondersteunen (Verloop A)
 • richten de blik op de allerjongsten (Verloop B)

Module 7: STEM-onderwijs in schoolcontext

In deze module staan we stil bij hoe de school ook een rol speelt bij het duurzaam implementeren van STEM en digitale verrijking.​​​​​​​

Met kinderen: hoe ermee aan de slag?

De voorbeelden van activiteiten voor in het basisonderwijs werden gekoppeld aan leeftijdsgroepen, maar deze hoeven niet per definitie gezien worden als uitsluitend toepasbaar voor die leeftijdsgroep.  Het even over het muurtje van de leeftijd kijken kan zeker inspirerend werken, bijvoorbeeld door een blik op de tools te werpen of ideeën te krijgen om de activiteit aan te passen aan de eigen klasgroep. 

De activiteiten bevatten telkens voldoende openheid om in te spelen op de kinderen, de omgeving of andere factoren in de eigen klasomgeving.  

Ze kunnen daarnaast ook bekeken worden als reflectie- of voorbeeldactiviteit om zelf te gaan construeren, voor of met de kinderen.